Sensei

M° Francesco Bettinsoli
Shoden 4° Dan Hontai Yoshin Ryu

Gianpietro Deperi
2° Dan Hontai Yoshin Ryu

Giancarlo Venturini
1° Dan Hontai Yoshin Ryu